Referat Kreds 5 10/3-2022

 

Kreds 5

Emne: Kredsårsmøde

Dato: 10. marts 2022

Tid: 18.30 – 22.00

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Dirigent: Arne Greve

Referent: Ulrik Christensen

 

Kredsbestyrelse / HB

Init.

Navn

Jægerråd / repræsenterer

TA

Thomas Albertsen

Kredsformand

+

EVJ

Ejgil Valdemar Jensen

HB-medlem

+

LU

Lars Udengaard

HB-suppleant

+

TSM

Tonny Skytt Mikkelsen

Kredskasserer

+

BJ

Bernt Jessen

JR Odense

-

VAA

Vagn Aage Agri

JR Assens

+

JHF

Jacob Hvidtfeldt Foged

JR Svendborg

+

JT

Jens Thomsen

JR Fåborg-Midtfyn

+

UC

Ulrik Christensen

JR Middelfart (sekretær)

+

OP

Ove Pedersen

JR Nordfyn (næstformand)

+

TA

Thomas Albertsen

JR Ærø

+

  KS

Kristian Spodsberg

JR Nyborg

+

SHM

Søren Helding Madsen

JR Kerteminde

+

 

Vakant

JR Langeland

 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden / referat

 

Pkt. 00             Velkomst v/ kredsformand

 

Thomas Albertsen byder velkommen til årsmøde i kreds 5, og havde håbet der kunne være hornblæsere, der kunne spille os godt i gang,
men det var desværre ikke muligt.
En særlig velkommen til repræsentanterne fra jægerforbundet, Claus Lind Christensen, formand og Karen Friis, direktør.

Vi rejser os og holder 1 minuts stilhed for de jægerkammerater, der ikke længere er blandt os.

 

Pkt. 01             Valg af dirigent

 

Thomas Albertsen foreslår Arne Greve.

 

Arne takker for valget, og konstaterer at kredsårsmødet er lovligt indvarslet, og at årsmødet dermed er beslutningsdygtigt.
Udtrykker ønske om at vi får et godt møde, og appellerer til at forsamlingen taler pænt til hinanden, og holder sig til de sager der er til debat.

 

Pkt. 02             Valg af stemmetællere

 

Dirigenten foreslår: Kristian Spodsberg, Kim Broholm og Lars Olsen

 

 

 

Pkt. 03             Beretning om kredsens virksomhed v/ kredsformand

 

Så gik der endnu et år – næsten. Sidste møde var 8/6 så det er jo kun 9 måneder siden at vi stod her sidst.

Og hvad er der så sket i kreds 5 siden sidst?

Vi har jo haft den her kære Corona udfordring – som vi jo heldigvis kan se enden på.

Corona pandemien har jo haft den kedelige effekt for foreningslivet – ikke bare jagtforeningerne, men foreningslivet generelt i Danmark – at aktiviteterne var/er kørt ned på et minimum.

Vi står derfor overfor en kæmpe udfordring med at få gang i hjulene igen.

Der pålægger os alle et stort ansvar og arbejde med at få pisket liv i foreningerne igen.

Jeg ved at I alle gør et stort stykke arbejde derude i foreningerne i forvejen, men jeg vil alligevel gerne appellere til at vi alle gir den en ekstra skalle – ikke mindst i det kommende forår.

Mange har måske i Corona tiden oplevet at man egentlig godt kan fungere uden en jagtforening, og derfor kan det blive en vanskelig opgave at få alle, og ikke mindst nye medlemmer med igen.

Omvendt kan man måske også sige at folk har savnet at komme på skydebanen eller hundetræning eller andre ting. Så det kan jo være at det ganske af sig selv vil komme til at myldre med liv ude ved aktiviteterne, hvem ved

Vi har i hvert fald en opgave der skal løftes.

 

Med hensyn til mødeaktiviteterne i kredsbestyrelsen, har det ikke været så voldsomt. Vi har afholdt et par møder med koordinatorerne samt et enkelt møde med jagtforeningsformændene. Ved mødet med jagtforeningsformændene havde vi besøg af Karen, samt vores nye foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann. De gav os indblik i tanken bag det projekt der hedder ”Hjælp til foreningerne som forening” Anne-Mette står i spidsen for et korps af foreningsvejledere, herunder en lokal mand fra Fyn -. Finn Helleskov Andersen fra Gudme Jagtforening, der skal som titlen afslører hjælpe foreningerne med råd, vejledning eller anden form for sparring. Finn er til stede her i dag, og får taletid i rækken af koordinatorer. Og han vil nok også lige sætte et par ord på hvad hans funktion bliver.

 

 

Der er i Jægerforbundet et ønske om at styrke indsatsen af vildttællinger. Dette skal gøres ved at oprette nogle tællelav. Hvad skal være motivation for at udføre tællinger?
Citat: Tællelavet får et indblik i hvilket og hvor meget vildt der er inden for deres område – og kan på den måde medvirke til en bedre vildtforvaltning lokalt. Tællinger af vildt er sjovt! Det skal være med til at samle jægerne og skabe et stærkere aktivt fællesskab – på lige linje med andre sociale aktiviteter i jagtforeningerne. Derudover skal vi som jægere aktivt bidrage til dataindsamling, som skal skabe et bæredygtigt grundlag for blandt andet fastsættelse af jagttider, og dermed være med til at sikre god jagt i generationer. Citat slut

Jeg kan kun opfordre til at melde sig. Vi har på Ærø i mange år haft vildttællinger i forbindelse med vores lokale markvildlav. Dels forårstællinger af agerhøns (parhøns) med stående hunde – dels aftentællinger på harer, ræv katte osv. Jeg synes det er utroligt spændende med de her tællinger, ikke mindst for at få nogle data på om vores arbejde med at etablere vildtvenlige tiltag virker – og det gør de! Nu er det jo selvfølgelig ikke lige det der er formålet med de her dataindsamlinger man vil starte op, men det er alligevel spændende at komme ud og se hvad der sker på reviret. Så hermed en opfordring om at melde jer til opgaven. Dette kan gøres til jeres jægerrådsformand.

 

Vi skal have valgt en regional hjortevildtrepræsentant.

 

Vi har fuld gang i planlægning af årets jagtmesse i Odense Congress Center. Temaet på messen, har vi tænkt lidt i retning af ”fokus på jagtforeningerne”. Derfor vil vi gerne bemande standen med jagtforeningsformænd – 1 fra hvert Jægerråd – der kan være med til at fortælle den gode historie, fortælle om det gode fællesskab og hvilke fordele og muligheder man har som medlem af en jagtforening. Vi har fået en lille håndfuld formænd der gerne vil deltage, men kunne godt lige bruge et par stykker mere. Især til om søndagen. Der kommer selvfølgelig også til at være andre tiltag på standen: Vi for besøg af vores formand (om lørdagen) Ved ikke helt med vores direktør? Vores foreningskonsulent og et par foreningsvejledere, her i blandt vores nye lokale mand Finn. Vores formand for uddannelsesudvalget (Ole Madsen) og vores lokale uddannelseskoordinator.

 

Jagtprøven.dk (Andreas ??) vil være der. Der bliver et hjørne med børneparkering, hvor junior kan parkeres mens man får en snak med en af de mange repræsentanter på standen. TRYG forsikring vil stå i et hjørne og dele karameller og gode tilbud ud. Vores lasershot vil være på standen hele weekenden. Så der bliver nok at tage sig til.

 

Medlemsantal. Der er nok andre talere der vil komme ind på emnet, men jeg vil da lige oplyse at vi har haft en fremgang på 1 medlem på Fyn i 2021. 7626 i mod 7625 i 2020.

 

Vi har desuden fået 3 nye foreninger på Fyn:

Broby Jagtforening – sammenlagt af Nr. Broby Sogns Jagtforening og Brobyværk Jagtforening.

Munkebo-Drigstrup Jagtforening – sammenlagt af Munkebo Strandjagtsforening og Drigstrup Jagtforening.

Svendborg Buejægere 2022

 

Som mange af jer husker fra sidste år, stod Tonny og fortalte om hvor mange penge vi har i kredskassen, og bad jer om at bruge dem. Sådan groft fortalt. Vi vil rigtig gerne uddele af disse midler, men fandt så også ud af at vi manglede nogle retningslinjer for hvad/hvem vi vil støtte.  Vi har derfor arbejdet på at fremstille netop disse retningslinjer, samt fremstillet et ansøgningsskema. Begge dele bliver lagt på hjemmesiden snarest.

 

Jægerrådsårsmøder. Der har været afholdt årsmøder i de fleste Jægerråd. Jeg har desværre ikke deltaget i dem alle, men havde allieret mig med Ejgil, der så gav en kort opdatering fra kredsen. Mødedeltagelsen har været lidt svingende. Nogle møder var pænt besøgt, andre stort set ikke besøgt. Et enkelt Jægerråd har ikke afholdt møde. Det er min opfattelse – ud fra de tilbagemeldinger jeg har fået – at man har haft nogle gode møder. Jeg synes dog det er ærgerligt at vi har et par Jægerråd der stort set ikke er eksisterende. Det er jo igennem jægerråddet at den enkelte jæger kan komme til orde, og få fremsat meninger/forslag der til sidst ender på repræsentantskabsmødet. Men måske er tiden rendt fra Jægerrådene? Er Jægerrådene blevet overflødige? Vi havde et spørgeskema med på jægerrådsmøderne netop omkring dette, men det vil Ejgil komme ind på lidt senere.

 

Så vil jeg afslutte med at sige tak. Kæmpe tak til alle jer der er med til at lave det frivillige arbejde rundt omkring i foreningerne. Det er- i mine øjne - jeres store arbejde der er fundamentet i jægerforbundet. Uden jer var der ikke noget jægerforbund. Det samme kan siges til koordinatorerne, så også en stor tak til jer. Jeg vil også gerne rette en tak til mine kolleger i kredsbestyrelsen. Jeg synes vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Der kan godt være nogle gode diskussioner en gang imellem, og vi er ikke altid enige. Men sådan skal det jo også være, det er vel egentlig også sundt for det gode samarbejde. Men når dagen er gået, og mødet er slut kan alle se hinanden i øjnene, og vi går derfra som de gode venner vi var da vi mødte ind. Det synes jeg er fantastisk. Til allersidst en kæmpe tak til Ejgil. Tak for støtte og gode råd. Vi har haft mange – og nogle gange – lange telefonsamtaler. Men du har altid været der når der var noget jeg var i tvivl om. Så tak for det.

Tak for ordet.

 

Spørgsmål og kommentarer: Ingen

 

Pkt. 04             Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ kredskasserer Tonny Mikkelsen

 

Tonny gennemgår regnskabet 2021.

Indtægter 268.660

Udgifter -131.398

Årets resultat 137.268

Egenkapital 250.000

 

- Budget 2022

- Medlemsudviklingen

 

Spørgsmål og kommentarer: Ingen

 

 

 

Pkt. 05             Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde v/ HB-repræsentant

 

Ejgil aflægger beretning for arbejdet i hovedbestyrelsen

Takker for samarbejdet med kredsbestyrelsen

- medlemsudviklingen på Fyn

- tilfredshedsundersøgelse

- bly i riffelammunition

- plast i naturen

- Opfølgning på repræsentantskabsmødet om ny struktur

 

Spørgsmål og kommentarer:

Ingen

 

 

Pkt. 06             Orientering v/ DJ-formand Claus Lind Christensen

 

Tak for gode beretninger og gode stærke holdninger, og vigtigt at der sættes fokus på medlemmerne og jagtforeningerne.

- gennemgang af vildtudbytte – vildtudbyttestatistik. Da der blev nedlagt mest vildt i 1970’erne var det omkring 4 millioner stykker vildt, i dag er vi nede på 2 millioner stykker vildt der nedlægges. Agerhøns og harer er reduceret meget, nok mest på grund af reducerede levesteder i landskabet. Reduktionerne er ikke udtryk for jægeradfærd, men at levestederne for vildtet er under pres. Det som også presser vildtet er klimaændringer, og fx ændrede trækruter for trækvildtet.

- udsætning spiller også en stor rolle, fordi omkring halvdelen af det nedlagte vildt i dag er udsat – der udsættes omkring 1 millioner stykker vildt om året.

- adfærd hos jægerne – er der dyr vi hader som jægere, spørges der retorisk til? Vi er som jæger afhængig af den samfundskontrakt vi har, og derfor er vores attitude vigtig og den måde vi omtaler tingene på, både de dyr vi ikke ”bryder os om”, og de beslutningstagere vi er bedst tjent med at have et godt samarbejde med – det gælder både politikere, ministre og de øvrige NGO’er på naturens område.

Opfordre til at jægerne skal undgå at indtage offerrollen, men rank ryggen, vær stolt, og tal om alt det gode vi kan og gør.

Gennemgang af 6 udvalgte sager der arbejdes med i jægerforbundet: jagttider, hundestrategi, naturnationalparker, skydebaner, dataindsamling og friluftsrådet.

Der er en fælles fremtid slutter Claus med, når vi stiller os på naturen og vildts side som jægere, og når vi styrker netværk og indflydelse alle de steder hvor det er muligt.

 

Spørgsmål og kommentarer:

Jens Thomsen JT: brugerbetaling i forbindelse med miljøgodkendelse af skydebane. Det er høje priser, så er I ude på at lukke de små skydebaner?
Svar Claus Lind Christensen CLC: kan ikke svare præcist omkring priser, men vender tilbage med et svar.

 

JT: fremtiden for edderfuglejagt bekymrer i det sydfynske, men DCE vurderer at jagten på edderfugle er bæredygtig? Hvorfor er hav- og strandjagtudvalgene ikke blevet involveret? Hvorfor gør jægerforbundet ikke miljøministeren opmærksom på de problemer vi har med reduktion af jagt på bæredygtigt vildt? Og er jægerforbundet blevet sat uden for døren og indflydelse?
Svar CLC: Jægerforbundet er ikke banket til hjørne, men er med som central samarbejdspart. Der har været møde med relevante udvalg, men mandatet til forhandling om edderfuglen blev givet af HB.

 

Torben Pedersen TP: jeg er skuffet over reduktionen på edderfugle. Der er 20 steder i natur 2000 områder hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget, og kan vi få det oplyst?

Svar CLC: der kommer nærmere information om hvor begrænsningerne er.

 

Kristian: kan man få rykket jagttiderne så der fx ikke skydes ænder med ællinger?
Svar: Klimaforandringerne ændrer også på yngletiderne, så det er ikke en let opgave at justere for.

 

Jacob Foged JF: tællelav – forslag om at det kan ske via en APP?
Svar CLC: Der arbejdes med en række nye tekniske løsninger, så der gøres så let som muligt for enhver jæger at registrere vildt. Og det er meget vigtigt at vi alle bidrager med tælling, fordi det har betydning for vurderingen af hvilke vildtarter der er jagtbare og deres jagttider.

 

JT: hvor mange lande i FACE har vildtudbytteindberetning?
Svar CLC: det undersøges – det har jeg på stående fod ingen overblik over

 

Flemming Sørensen FS: Spørgsmål omkring vedtægtsændringer og hvorfor organisationsudvalget ikke ønsker mere radikale ændringerne. Er det fordi at strukturudvalgets gode forslag blev ”hældt ned af brættet”?
Svar CLC: Der arbejdes hårdt i vedtægtsudvalget med ændringerne, men det er ganske kompliceret. Og ellers blev mange elementer fra strukturudvalget godkendt af repræsentantskabsmødet, som nu er ved at blive bearbejdet bl.a. i organisationsudvalget og vedtægtsudvalget.

 

Leif Klimek LK: roser jægerforbundet med den nye hundestrategi.

 

 

 

 

 

 

Pkt. 07                                          Orientering v/ DJ-direktør Karen Friis

 

Karen Friis KF: spørger til hvordan man første gang kom med i en jagtforening. Der sker hyppigt fordi man kender nogen i forvejen, eller man bliver prikket på skulderen, eller man bliver spurgt om man vil være med. Den personlige kontakt fra jagtforeningen til medlemmer, og også potentielle medlemmer, er en meget vigtig opgave for jagtforeningerne at løse, fordi det virker som rekrutteringsmetode.

KF giver en status på hvad der sker omkring medlemmerne og rekruttering

- jagtprøven

- styrket medlemskommunikation

- rekrutteringsmaterialer

- foreningskonto for mindre foreninger (kreditorkonto) – Jens Kjær i DJ kan kontaktes, 88887537

- foreningsvejledere

- en pallet af medier kan meget, men den personlige kontakt må aldrig glemmes – det er her de store forandringer sker, og den vej rekruttering sker – prik på skulderen, og spørg om du vil være med eller løse en opgave. Relationer og skabelse af fællesskabet virker!

. online information – podcasts

- hjemmeside

- konceptudvikling af bladet jæger

 

Spørgsmål og kommentarer:

Morten Loubjerg ML: der mangler fortsat tiltag for at få nye medlemmer, i forlængelse af det forslag jeg stillede sidste år.

Svar KF. Enig i at der mangler tiltag, og det arbejder jægerforbundet fortsat hårdt på, bl.a. kommer foreningskonsulenterne til at spille en rolle og kan hjælpe til ude i de enkelte foreninger.

 

Fra salen gives der den opfordring, at jagttegnsunderviserne bør orientere mere end de allerede gør, og fx inviterer andre jagtforeninger til at præsentere sig i kursusforløbet, så jagttegnsaspiranterne kan få øje på flere muligheder for at blive medlem af en jagtforening.

 

FS: det er få foreningsvejledere til rigtig mange foreninger – kan der uddannes flere?
Og et forslag, som lokal jagtforening kan vi godt invitere medlemmer og ikke medlemmer til fællesmøder, for på den måde at bidrage til at afdække hvad jægerne har af ønsker til foreningen og jægerforbund. Kan udgiften til kaffe og brød dækkes af forbundet?
Svar KF: udgiften kan dækkes af kredsens nye pulje, så gå endelig i gang med den type aktiviteter!

 

JT: der er næsten kun ”gamle mænd i nyt tøj” i foreningerne, og der kommer ingen unge mennesker til. Vi skal have de unge med i jagtforeningerne.
Svar KF: enig i at der skal gøres en særlig indsats for at få de unge med, men gør samtidig opmærksom på, at der er rigtig mange potentielle nye medlemmer +50 gruppen.

 

Regnskab:

JT: er der tale om nye medlemmer.
Svar KF: der er nye medlemsskaber på forskellige områder, så det går fremad alle steder

Erik ?: seneste opgørelse viser, at der er 1000 nye ordinære medlemmer, så det går godt fremad

 

 

Pkt. 08             Orientering fra aktivitetskoordinatorer

 

LO

 

Lars Olsen
/Riffel

Beretning 2021 Riffel Koordinator kreds 5 Fyn

 

På Fyn har vi i årets løb Afholdt 3 riffelprøver:

 

Rødskebølle 1. maj 21. 125 tilmeldte, 82,4 % bestod her bestod de 103, der var 20 der ikke bestod og 2 der ikke dukkede op.

 

Lombjerge 26. juni 21. 86 tilmeldte, 76,7 % bestod

Her bestod 66, 16 bestod ikke og 4 dukkede ikke op.

 

Skallebølle 26. september. 99 tilmeldte, 70% bestod

Her bestod 69, der var 28 der ikke bestod og 2 dukkede ikke op.

 

I alt 310 tilmeldte og 238 bestået.

 

Til riffelprøven er der nu et krav om skydeforløb inden der stilles op, dette syntes at give nogle bedre valg af hjælpemidler, dog er det stadig den liggende skydestilling der er den foretrukne, de der ikke består, er det ofte på sikkerheden (glemmer at kontrollere løb inden ladning) (ikke overholde sikkerheden ved en klikker) og forkert skive eller holdepunkt på bukken.

Vi har også de der kommer med ugyldigt bevis på forløbet, ikke udfyldt korrekt.

Den 5. juni holdt Kreds 5 udtagelses skydning i feltskydning, dette blev afholdt på Rødskebølle skyttecenter.

Der var 42 skytter igennem i 7 hold.

Der skulle skydes 44 skud og et hold brugte ca. 60 min. på en runde, dvs. der blev skudt 2 x 6 skud på 2 skiver, dernæst markering og skive skift, ny bane 2 x 6 skud på 2 nye mål, dernæst markering og skive skift, nye mål 2 x 6 skud på 2 nye mål dernæst markering og skive skift og slutteligt 8 skud til en skive, slut på skydningen.

Dagen fungerede fint, alle andre havde fridag også bageren.

Der var 6 damer med, 23 i jægerrækken, 2 mester ,1 veteran og 10 uden for kategori.

I august var mange på BTGF, her blev der holdt skydning og vi var mange dernede og hjælpe, det var noget af en oplevelse, gode for nogle ringere for andre.

 

PK                      

Per Knudsen
/Hunde

Årsberetning fra Hundekoordinator

 

Prøver:

Der har desværre meget stille på prøvesiden på Fyn sidste år. Der er holdt en markprøve i Glamsbjerg med pæne præmieringer.

Der er holdt en apporteringsprøve i Gudbjerg, desværre med alt for få tilmeldte, så hvis ikke der er flere jagtforeninger der træner hunde op til disse prøver, vil de efterhånden stoppe da der ikke er økonomi i prøverne.

Vi fik afholdt den årlige Racedyst på Strandager skydecenter og heldigvis viste vejret sig fra den gode side sidste år i forhold til 2020. Der blev i år lavet en artikel i Jæger omkring den Fynske Racedyst som man kan læse i september udgave 2021.

 

Hvad sker i 2022?

Der er på nuværende tidspunkt annonceret en apporteringsprøve i Gudbjerg lørdag. den 9.7. 2022

 

Racedyst 2022.

I år mangler vi igen et sted at holde den årlige Racedyst på Fyn som sædvanlig ligger den i den sidste weekend i juli, så hvis der er nogen der har egnede arealer til dette formål og vil være behjælpelig med afviklingen må de MEGET gerne melde sig til mig a.s.a.p. da vi skal annoncere dette snart.

 

Udvidet apporteringsprøve

Vi skal i 202 holde FM i Udvidet apporteringsprøve så derfor er det vigtigt at vi i år får en fynsk lokalprøve op og køre, den er fastlagt til den 18.06.2022 i Elmelunden, og til det skal jeg bruge en række personer som vil hjælpe med prøven, dette må I gerne hjælpe med, spørge i jeres bagland om der måske kunne være nogen der vil hjælpe, der skal bruges hjælper til udlæggelse af vildt, sekreter opgave og andet forefalden, og igen her må de meget gerne melder sig hurtigt, jeg har enkelte folk som har sagt ja til at hjælpe, men der mangler en del endnu.

 

FM i udvidet apporteringsprøve

I slutningen af august skal vi som sagt holde FM i udvidet apporteringsprøve på Fyn. Den afholdes på Sydfyn den sidste weekend i august og her skal der bruges en del hjælpere udover dem så allerede har meldt sig. Lad os sammen gøre til en festdag, så please meld jer.

 

Ny strategi

Som det måske er kommet jer for ører, er der vedtaget en ny strategi for hundearbejdet i DJ. Her vil DJ i fremtiden mere støtte bredden og alle hunderacer (også ikke stambogførte hunde) således at vi sikrer træning, og prøver der er tilrette hundes alder og udvikling.

Som det desværre sker i mange tilfælde, har der været en del polemik omkring denne beslutning, specielt på de sociale medier og som altid når der diskuteres her så er det ofte med ikke faktuelle faktas.

Det er udlagt som om at DJ har hældt de stående hunde ud med badevandet. Dette er ikke tilfældet.

Der vil stadig kunne afholdes markprøver i DJ-regi det vil bare være på lokalt plan altså arrangeret i de enkelte kredse, og som altid via SJD.

Hvis der ønskes en mere detaljeret orientering omkring dette, er jeg altid villig til at stille op til arrangementer i Jagtforeninger eller i specialklubberne.

Ny Hundekoordinator

Som det sidste vil jeg informere om at kreds 5 til næste år skal finde en ny Hundekoordinator, så hvis der er nogen der kunne tænke sig dette hverv kan de enten melde sig hos mig eller til kredsbestyrelsen.

 

LN                      

Lars Nyholm
/Flugtskydning

Beretning fra Flugtskydningskoordinator.

 

Kreds 5 skydning den 30. maj 2022 i Jagtskydning og Jægersporting.

Der var 48 deltagere i jagtskydning og der deltog 9 i jægersporting.

En rigtig fin skydedag, som blev afholdt på skydebanen i Stige Jagtforening, med godt vejr og god stemning.

Dog kunne der ønskes at der blev arbejdet lidt for at der i foreningerne blev arbejdet på af få den yngre skytter og dame skytter til at deltage. Der var nemlig kun en junior, og en senior skytte på damesiden.

 

 

 

Forbundsmesterskabet 2021 i Herning

 

Fra kreds 5 deltog der 8 hold og 3 enkeltpersoner. Og set i forhold til dem der deltog i kvalifikationsskydning i kredsen, så er det ganske flot, nemlig 2/3 af dem der deltog i kredsskydningen.

I 2022 afholdes jagt og jægersporting den samme sag på Strandager skydecenter den 29. maj.

Man kan allerede nu tilmelde sig.

I 2023 overvejer vi pt. at vi afholder jægersporting sammen med kreds 4, grundet der har været for få deltagere.

 

Haglskydeprøver

 

Haglsskydeprøver ligger også i flugtskydningskoordinator rollen.

Der har i 2021 været afholdt 6 haglprøver med 334 tilmeldte, 209 bestod, hvilket giver en beståelses procent på 65.

Vi har også i 2022 planlagt 6 haglprøver.

Der tænkes på at vi måske i de kommende år, skal have uddannet et par haglprøve hjælpere mere, og gerne af de lidt yngre jægere, og eller gerne en damejæger. Man skal selvfølgelig være uddannet instruktør. Årsagen er at gennemsnitsalderen på os der allerede er haglprøvesagkyndige, er på vej op og siden vi startede for nogen år siden, er der nogen der er stoppet.

 

PNO

 

Flemming Kærulff
/Friluftrådet Nord

Ingen information

FK                       

Fini Kjærsgaard
/Friluftrådet Syd

Ingen information

BA                       

Brian Andersen
/Jagthorn

Ingen information

KB                       

Kim Broholm
/Vildtplejerådgiver - Jagtsti

Stort set alle aktiviteter blev aflyst i 2021 pga. corona. Der er kun en lille kreds af koordinatorer tilbage. Der mangler et politisk ophæng i jægerforbundet. Vi har et ønske om at udvide jagtsti for ny jægerne.

 

TP                       

Torben Pedersen
/Hav og Strand

Der indsendt tæt på 19.000 vinger ind i år. Ellers har det meste været aflyst. Der afholdes kursus om transport af ammunition, man kan tilmelde sig.

 

MS                       

Morten Stochkendahl
/Bue

Der er sket meget på bueområdet på Fyn og i DK i det hele taget.

Fusion mellem FADB og DJ – Nedstemt på generalforsamlingen og ny bestyrelse er tiltrådt.

Svendborg Buejægere (Den eneste buejagtforening/bueafdeling på Fyn) er omdannet til en jagtforening under DJ. Det er gået fint og uden uvenskab. Medlemmerne tikker ind i en jævn strøm. Det samme gør en del andre buelokalforeninger rundt om i DK.

Buekoordinator

Jeg har skrevet rundt til alle jagtforeninger og tillidsfolk i kreds 5 – meldt mit engagement som buekoordinator, stillet min hjælp til rådighed og bedt om kontakt til de buejægere/buejagtinteresserede der måtte være i de enkelte lokalforeninger. Jeg har fået et svar (Svendborg Jagtforening – dem er der nu et samarbejde – hvor vi hjælper hinanden).

Trøstrup-Korup Jagtforening (5313) - bueafdeling

Der er oprettet et netværk for buejagtinteresserede på Fyn – Facebook-gruppen – Buejagt på Fyn. Forsøg på et bredt samarbejde – alle er velkommen. Skulle være muligt at give info og svare målrettet til buejagt på Fyn. Også at promovere DJ – koordinatorarbejde og være et link til det politiske arbejde.

Ring – Skriv - Målet er at få gang i flere bueafdelinger/jagtforeninger. Man kan få hjælp.

Noget af det der har været gang i:

Game Fair - Forbundsmesterskab

Obligatoriske Buejagttegnskurser er udbudt her i februar og marts – og de er fint fyldt op

Bliv Naturligvis blandt buejægerne – også en del af vores engagement i buejagt på Fyn – Grejbank og indkøb af formidlingsudstyr er i proces her nede på Sydøstfyn.

Deltagelse i Odense Jagt og Outdoor

Nyt tiltag i 2022 er Fynsmesterskab – Kredsmesterskab i 3D jagtbueskydning

Jeg har været på buejagtinstruktør-uddannelse på Kalø – det var supergodt. Kan udbydes til en anden interesseret på Fyn til næste år. – Jeg indstiller ved forespørgsel

Buetrailer – det har vi ikke på Fyn – jeg overvejer at søge, men skal først afdække behov.

 

OP                      

Ove Pedersen
/Nyjæger - Jagtprøve

Beretning for Nyjæger/frivillige jagtprøver koordinator 2021

 

2021 startede hvor 2020 slap, aflysninger osv. osv.

Det gik ud over de planlagte frivillige jagtprøver i foråret, men vi forsøgte med en eftersommer frivillig prøve i August i Køstrup.

Trods et lille antal fremmødte, er det noget som vi gentager igen i år.

 

Så datoerne for de frivillige prøver for 2022 er som flg.:

 

Lørdag den 9. april på Strandager

Søndag den 24. april på Lejbølle Langeland

Lørdag den 7. maj i Tommerup

Søndag den 22. maj i Køstrup, samt søndag den 14 August i Køstrup.

Datoerne vil være på DJ´s hjemmeside samt i medlemsbladet.

Prisen for prøven vil være 125 kr. pr. deltager.

Der er erfa møde for jagttegnslærere onsdag den 15. juni og det afholdes ved Odense Jagt og Fritid. Jagttegnslærerne vil få indbydelse hertil fra Kalø.

På OCC messen den 1-2-3. april vil der bl.a. være fokus på kursisten/nyjægeren hvor også dj´s undervisningsmateriale (jagtprøven.dk) vil blive fremvist.

Materialet er taget i brug mange steder og der er positive tilbage meldinger.

Som afslutning vil jeg opfordre jagttegnsunderviserne til at anbefale deres kursister at deltage i de frivillige jagtprøver.

 

CL                       

Claus Lauritsen
/Web

Ingen information

EA                       

Erik Andreasen
/Hjortevildt

De er årsmøde i hjortevildt næste torsdag, alle er velkomne.

JHF

Jacob H. Foged

/ Uddannelse

Vi har haft 8 kurser på Fyn sidste år

 

3 gange haglinstruktør i Strandager. Haglinstruktør er meget populære kurser. Derudover har der været 2 foredrag om invasive rovdyr og 2 om Råvildt.

 

Hvis I har ønsker om specifikke kurser, så kontakt mig gerne.

Jeg vil gerne nedsætte et Fynsk uddannelsesudvalg, så hvis du har lyst eller kender en i foreningen der egner sig til det, så kontakt mig gerne.

 

Vi har kursus i Bestyrelses arbejde den 15/3/2022 - der er stadig ledige pladser. Det samme gør sig gældende med udsætningskursus den 24/4.

 

HKN                       

Hans Kristian Nielsen
/Mårhunde - Regulering

Ingen information

TSM

Tonny Skytt Mikkelsen

- Skydevogn

Det fungerer godt med vores skydevogne, og de er booket godt op allerede. Det er godt og vigtigt at skydevognene bliver brugt, og der er netop derfor de er etableret!

Patroner og lerduer er steget, så der bliver en lille justering på prisen. Tak til de hjælpere jeg har – uden dem var det ikke muligt!

 

HN

Heidi Nyborg

- Laser Shot

Ikke de store aktiviteter at berette om.

FH

Finn Helleskov

- foreningskonsulent

Der er 7 vejledere tilknyttet til vejledning af foreningerne. Så i den kommende tid vil der blive ringet rundt til alle, og der kommer også en mail rundt til alle foreninger. Hele projektet skal strække sig over 3 år. De forløb der planlægges iværksættes fra 2023, men er der nogle der har et akut behov for hjælp og support, så tager vi fat på problematikkerne hurtigst muligt.

 

 

Pkt. 09             Valg af kredsformand

Ejgil opstiller som kredsformand

 

Pkt. 10                                           Valg af HB-medlem

Lars er indstillet af alle jægerråd i kredsen som hovedbestyrelsesmedlem

 

Pkt. 11                                            Valg af HB-suppleant

Thomas er indstillet af alle jægerråd i kredsen som suppleant til hovedbestyrelsen

 

Pkt. 12                                           Valg af aktivitetskoordinatorer

Webmaster – der skal findes en ny. Hvis nogen har lyst så meld jer gerne på banen.

Reguleringskoordinator bliver fundet ved et møde blandt reguleringsjægerne, der selv vælger den nye koordinator.

Thomas redegør for kredsbestyrelsen holdning og ønske, at der som udgangspunkt bruges det princip, at koordinatorer vælges af og blandt instruktørerne selv, og ikke ved udpegning af kredsbestyrelsen.

 

 

Pkt. 13                                           Valg af repræsentantskabsmedlemmer

 

Middelfart Jægerråd:

Frits Kronborg

Karsten Kristoffersen

Suppleant: Niels Jeppesen

 

Odense Jægerråd:

Morten Loubjerg

Mogens Pedersen

Michael Henriksen

 

Fåborg-Midtfyn Jægerråd:

Fini Kjærsgaard

Ole Kristensen

Suppleant: Flemming Sørensen

 

Nordfyns Jægerråd:

Christian Rasmussen

Thorbjørn Stegelmann

Arne Henriksen

Suppleant: Henrik Demant

 

Assens Jægerråd:

Hans Erik Hansen

Poul Erik Nielsen

 

Kerteminde Jægerråd:

Ingen deltagere

 

Ærø Jægerråd:

Ingen deltagere

 

Langeland Jægerråd

Nicolai Kvolsbæk

 

Nyborg Jægerråd:

Steen Larsen

Claus Lykke

Suppleant: Lars Jensen

 

Svendborg Jægerråd:

Finn Helleskov

Jørgen Egelund

Suppleant: Casper Fink

 

Pkt. 14              Fremtidig struktur i kreds 5

På alle årsmøder i jægerrådene blev temaet om fremtidig struktur i kreds 5, og jægerrådenes funktion, drøftet. Der var udarbejdet et skema, der satte rammen for drøftelserne i mindre grupper på årsmøderne. Materialet er indsamlet, og der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe, der kommer med oplæg til ny struktur på Fyn, på baggrund af tilbagemeldinger der er givet i besvarelserne.

Der blev drøftet flere modeller, fx at jægerrådsformændene sætter valg af en repræsentant på dagsordenen til det kommende jægerrådsmøde, så der kan vælges en repræsentant fra hvert jægerråd, og gerne en repræsentant der ikke i forvejen sidder i et jægerråd, så arbejdsgruppen sikres en så bred sammensætning og repræsentation som muligt, eller at der tages kontakt til alle jagtforeningsformænd for at anmode om, at jagtforeningerne får valgt en kandidat til arbejdsgruppen.

 

Pkt. 15                      Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Ejgil (og Lars) redegjorde for de to forslag fra kredsbestyrelsen.
 

- én person – én stemme og - valg – ikke udpegning

- forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der undersøger jægernes behov (genfremsat fra årsmødet i 2021)

Forslagene vedhæftes referatet som bilag.

 

Pkt. 15 a

Ejgil Jensen EVJ motiverer kredsens tildeling af en bronzenål til et medlem i kredsen, der gennem mange år har varetaget jægernes interesser på Fyn og lokalt, og fra en række forskellige poster og positioner, og som også i dag utrætteligt fortsætter med at formidle information i lokalområdet.

 

Pkt. 16                            Eventuelt

Flemming Sørensen FS: vingeundersøgelsen er vigtig, så alle opfordres til at indsende vinger.

Lars Udengaard takker for valget som kredsens hovedbestyrelsesmedlem, og ser frem til samarbejdet med alle jægerråd.

Claus Lind Christensen CLC takker de afgående for deres indsatser, og glæder sig til samarbejdet med de nye der er valgt.

Arne Greve takker forsamlingen for god ro og orden, og de mange gode debatter.

Thomas Albertsen takker for et godt årskredsmøde, og ønsker alle en god tur hjem.

Godkendelse af kredsårsmødets referat

 

Underskriftblad                                                                                       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ

 

Jægerråd / HB

Navn

Underskrift

Dirigent

Arne Greve

 

 

Kredsformand

Ejgil Valdemar Jensen

 

 

HB-medlem

Lars Udengaard

 

 

 

HB-suppleant

Thomas Albertsen

 

 

Kredskasserer

Tonny Skytt Mikkelsen

 

 

JR Ærø

Thomas Albertsen

 

 

JR Faaborg-Midtfyn

Jens Thomsen

 

 

JR Svendborg

Jacob Hvidtfeldt Foged

 

 

JR Nyborg

Kristian Spodsberg

 

 

JR Kerteminde

Søren Helding Madsen

 

 

JR Nordfyn (næstformand)

Ove Pedersen

 

 

JR Middelfart (sekretær)

Ulrik Christensen

 

 

JR Assens

Vagn Aage Agri

 

 

JR Odense

Bert Jessen

 

 

JR Langeland

Vakant

 

 

 

JR = jægerråd