Påskehilsen fra DJ

Påskehilsen til DJ Strandjægernetværket

Nu skriver kalenderen påske, og tiden går hurtigt. Her sidst i påsken har vi mærket lidt dejlig forårsvarme. Varme, så vi kan servicere bådene med maling og måske lidt glasfiber? Varme, så havørrederne kommer ind og jagter de mange børsteorme, der allerede er fremme. Varme, så vi ikke behøver uldundertøj, når vi skyder lerduer. De mange generalforsamlinger, kredsmøder og jægerrådsmøder i foråret er næsten overstået, og næste større DJ-begivenhed er repræsentantskabsmødet den 18. juni i Vingsted.

Møde i DJ Strand- og havjagtudvalget. Torsdag den 31. marts afholdt vi et udvalgsmøde i Jagtens Hus. Mødet var tilrettelagt som et fysisk/virtuelt møde. Kreds 3, 4, 5 og 7 deltog fysisk, og kreds 6 deltog virtuelt. Claus Lind Christensen var med, og han blev foreholdt de mange kritiske spørgsmål om jagten i fuglebeskyttelsesområderne, status på edderfuglen og DJ`s plan for de vildtarter, hvis jagttid skal vurderes af Vildtforvaltningsrådet allerede om 2 år. Claus forklarede, at der altid ville være pres på jagten i Natura 2000 områder og fuglebeskyttelsesområderne, men DJ´s klare holdning er, at jagten i disse områder skal bevares. Omkring edderfuglen oplyste formanden, at han regner med en ministerunderskrift på indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet. En underskrift medfører, at jagt på hanner indstilles i de fuglebeskyttelsesområder, der har edderfugle i udpegningsgrundlaget. Udenfor områderne er jagt på edderfuglehanner stadig tilladt. Danmarks Jægerforbund ønsker ikke at udsende en liste over disse områder på nuværende tidspunkt, idet aftalen ikke er underskrevet. Der er dog flere jægere, der selv har lavet listen ud fra kategoriseringen af fuglebeskyttelsesområderne – udpegningsgrundlaget. Disse lister er ikke forkerte, men jeg må understrege, at indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet ikke er underskrevet af ministeren endnu. Claus Lind nævnte de forskellige vildtarter, og deres status på listen i forhold til kommende drøftelser i Vildtforvaltningsrådet. Der bliver pres på nogle af arterne. Noget ganske nyt er at ”manglende viden” åbenbart nok til at frede en vildtart – husmåren. Dette til trods for utallige fotos af husmår fra vildtkameraer under mårhunde reguleringen. Claus slog også fast, at strandjægernes ønske om brug af mindre påhængsmotorer på trækpramme ikke er skrinlagt af Danmarks Jægerforbund. Emnet ”motor som hund” ligger klart, og vil blive taget frem, når der er behov for at ændre bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber. Strandjagtkonsulent Niels Henrik Simonsen forklarede om arbejdet i Reservatudvalget. Iben Hove Sørensen orienterede om DJ`s arbejde med at indsamle data om bifangst af havfugle. Det tyder umiddelbart på, at bifangst er et større problem for bestandene end tidligere antaget.

Natura 2000. DJ`s Mikala Vildgaard havde lavet sammenskrivning af problematikken omkring Natura 2000 områderne fra 2022 – 27. Der er ikke umiddelbart problemer for jagtudøvelsen.

Ny udvalgsformand. Jeg oplyste i slutningen af 2021, at jeg ville stoppe som formand for DJ Strand- og havjagtudvalget i løbet af foråret 2022. Emnet blev også taget op på et udvalgsmøde, men der kom ingen kandidater på banen. I stedet fik jeg fik mange tilkendegivelser om at fortsætte arbejdet – tak for det! Det var nærliggende for mig at finde en kandidat, der ville kæmpe for at bevare den frie jagt i Danmark. Vedkommende skulle være aktiv strandjæger og havjæger. Som gammel organisationsmand ved jeg også, at det er vigtigt med et generationsskifte. Over en periode drøftede jeg formandsskiftet med Christian fra kreds 7. Han er godt nok forholdsvis nyvalgt strand- og havjagtkoordinator, men han er ung og er virkelig bidt af den frie jagt. Christian har travlt – som alle os andre – men efter at have tænkt tingene igennem sagde han heldigvis JA til at besætte formandsposten i Danmarks Jægerforbunds vigtigste udvalg. På udvalgsmødet den 31. marts blev Christian præsenteret, og udvalget indstillede ham som ny formand.

HB tager endelig beslutning til indstillingen sidst i april 2022.

Med edderfuglen i baggrunden blev der lige taget et foto af afgående og forhåbentlig kommende formand.

Formanden for Strand- og havjagtudvalget er født medlem af Trækvildtudvalget og formand for ”Strandjægernetværket”. Det blev foreslået, at jeg fortsætter som DJ-repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd og Kysthjælper NGO Støttegruppen indtil videre.

Kredsene. I et stykke tid har det været muligt for DJ koordinatorer at have en suppleant. Vedkommende skal vælges/udpeges på kredsmøderne, og kan indtræde som kredsens repræsentant ved udvalgsmøder. Suppleanten kan også være til stor hjælp og sparring for koordinatoren, og give en ekstra hånd med, når der skal laves arrangementer eller repræsentationer hjemme i kredsen.

Spørgsmålet til jer: Har I fået valgt en suppleant til jeres koordinator hjemme i kredsen?

Mit svar: Så få det gjort!

Fremtiden for den frie jagt i Danmark er for vigtig til, at der bliver råbt ”genvalg” og klappet fra bagerste række! I skal vælge den koordinator, repræsentant i lokalafdelinger, kredse og jægerråd som vil arbejde for jagten. Det kræver mere og mere viden og indsigt at køre argumenterne for den frie jagt i stilling. Strand- og havjagtudvalget og Trækvildtudvalget er rådgivende for HB, og derfor skal udvalgene have valide input fra hele landet. Det nytter ikke noget, at nogle landsdele afskærer sig selv for indflydelse – og samtidig afskærer udvalget for indsigt i specielle lokale forhold i disse landsdele.

Fremtidens vildtforvaltning. Da den nuværende formand for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, tiltrådte, var det med fokus på faglighed og saglige argumenter i debatten. Det er bare som om, at nogle af rådets medlemmer ikke helt har forstået budskabet. Selv om det er blevet bedre end da ”køkkenbordsforliget” blev indgået, sniger der sig stadig følelser, politik og skjulte dagsordener ind i arbejdet.

En engelsk filosof og jæger – Francis Bacon – sagde engang i 1620´erne de berømte ord: Viden er magt! Ordene har vist sig at være særdeles rammende i den danske jagtdebat i 2020´erne. Jægerne skal forholde sig kritisk til de mange påstande og synspunkter, der går imod jagten. Vi skal forholde os kritisk til computer beregninger og andre nemme løsninger. Vi skal være aktive og bidrage med viden! Jægerne behøver dog ikke at bøje hovedet, for vi laver allerede meget Citizens science: Vinger til vingeundersøgelsen, kønsoptællinger af edderfugle, vejning af nedlagt vildt, Indsamling af faldvildt, projekter med ducktubes og shelters til ynglende edderfugle, fugletællinger og meget mere.

Hvad skal jægerne så stille op med en politikers vedholdende modstand mod motorbådsjagt og argumenter om, at fuglene aldrig for fred, når der drives motorbådsjagt på dem fra 1. oktober til 31. januar? Jo, vi skal selvfølgelig forklare, at motorbådsjagt kun kan drives i vejr med svage vinde. Vi skal så cementere denne påstand med hjælp fra meteorologisk institut og lave et vindkort over perioden. Så skal vi forklare, at nogle jægere har et arbejde at passe. Slutteligt er antallet af potentielle motorbådsjagtdage ned på ganske få!

---

Nu får I denne påskehilsen via den mailliste, der er lavet for Strandjægernetværket. Det bliver formentlig sidste gang med mig som skribent. Ifølge min søn er e-mails håbløs gammeldags, og hvem ved hvordan kommunikationen kommer til at fungere i fremtiden. Der er mange muligheder, men vi skal huske at få alle med – unge som gamle.

Knæk & bræk – vi ses derude!

P. S. der er jo andre ting end jagt!

John Friborg