Natura 2000 - planproces

Natura 2000-planproces 2022-27

Information og læsevejledning til Natura 2000-planerne

Til:                      
Danmarks Jægerforbunds Natura 2000-kontaktpersoner

Medlemmer af Strand- og jagtudvalget
Medlemmer af Trækvildtudvalget
Jægerrådsformænd

 

Udarbejdet af: Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen/MVI

 

Dato: 23/2 2022

Med offentliggørelsen af Natura 2000-planerne for perioden 2022-2027, som udkom d. 21. februar 2022, har Miljøstyrelsen taget det næste skridt i planprocessen for de 257 danske Natura 2000-områder.

Det er vigtigt for Danmarks Jægerforbund at følge denne proces og være med til at sikre, at planerne er baseret på et korrekt grundlag og opfylder formålet. Opgaven med at gennemgå, vurdere og kommentere de mange planer varetages bedst af lokalpersoner med godt kendskab til de enkelte områder, og derfor opfordres alle med interesse for et eller flere Natura 2000-områder til at engagere sig i processen de kommende måneder.

Indhold:

 

Natura 2000-planprocessen

Udarbejdelsen af planerne sker i tre trin:

  1. Basisanalyser:

Miljøstyrelsen har for hvert enkelt Natura 2000-område udarbejdet en basisanalyse, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af de kommende Natura 2000-planer. Basisanalyserne beskriver de data, der er indsamlet i forbindelse med overvågning af områderne, og vurderer desuden naturtilstanden samt status for og evt. trusler mod arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Basisanalyserne var i høring i september 2020, hvor jægerforbundet indsendte høringssvar på baggrund af administrationens gennemgang samt kommentarer fra DJ’s Natura 2000-kontaktpersoner og tillidsfolk. De reviderede basisanalyser er nu udkommet og medlemmer, der deltog i høringssvaret, må gerne gå ind og se om deres bemærkninger er kommet med i den reviderede udgave.

  1. Natura 2000-planer:

På baggrund af basisanalyserne, dialogmøder og evt. indkomne kommentarer udarbejdes forslag til Natura 2000-planer for perioden 2022-27. Disse planer, som indeholder mål for naturtilstanden samt indsatsprogrammer for de 257 danske Natura 2000-områder, er nu blevet sendt i høring. Efter høringsperioden behandler Miljøstyrelsen høringssvar i en periode på ca. 6 måneder og derefter udgives de endelige planer.

Natura 2000-planerne for perioden 2022-2027 vil have et overordnet fokus på at fremme naturlige processer og øge naturens robusthed, sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og bekæmpe invasive arter.

Planen for hvert enkelt Natura 2000-område kan findes via dette link:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/

Frist for indsendelse af faglige bemærkninger vedr. Natura 2000-planerne til Danmarks Jægerforbunds samlede tilbagemelding til Miljøstyrelsen: 2. maj 2022.

Frist for indsendelse af faglige bemærkninger vedr. Natura 2000-planer til Miljøstyrelsen: 20. maj 2022.

  1. Natura 2000-handleplaner:

Efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejder kommuner, Miljøstyrelsen og offentlige lodsejere handleplaner for hvert Natura 2000-område.

Danmarks Jægerforbunds gennemgang af Natura 2000-planerne

Frem til 20. maj 2022 kan interesserede fremsende relevante faglige bemærkninger til de foreliggende Natura 2000-planer til Miljøstyrelsen. Det er væsentligt, at eventuelle fejl eller mangler, der kan få betydning for indholdet af de endelige Natura 2000-handleplaner, findes og kommenteres nu.

Det er naturligvis særligt vigtigt for Danmarks Jægerforbund, at der under gennemgangen af planerne er fokus på eventuelle fejl og mangler, der kan få betydning for de fremtidige jagtmuligheder i områderne.

Frem til fristen d. 20. maj forventes følgende arbejdsproces:

Læsevejledning til Natura 2000-planer

Kap. 1: Natura 2000-planlægning

De første sider i hver plan består af nogle generelle afsnit om Natura 2000-arbejdet. Disse afsnit er ens for alle områderne og kan med fordel læses, hvis man ønsker mere viden om baggrunden for oprettelsen af Natura 2000-områderne eller forklaring af anvendte begreber som f.eks. gunstig bevaringsstatus og tilstandsvurdering.

Den efterfølgende beskrivelse af Natura 2000-området er inddelt i en række afsnit. Ved gennemlæsning bør følgende afsnit prioriteres:

Kap. 2: Information om området

I dette afsnit opsummeres områdets relevans som Natura 2000-område. Det gøres ved at opliste udpegningsgrundlaget – fuglearter, dyrearter og naturtyper, der kan findes i området, og som er nævnt i EU’s habitatdirektiv bilag 4 eller fuglebeskyttelsesdirektiv bilag 1. Derudover gennemgås områdets naturtilstand.

Hele afsnittet fungerer som et resume af basisanalysen. Det kan være en god ide at læse dette afsnit, hvis ikke man kender til basisanalysen. Hvis man har læst basisanalysen, kan den evt. hurtigt skimmes, for at se om basisanalysen og områdebeskrivelsen stemmer overens. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, om DJ's evt. kommentarer til basisanalysen er taget i betragtning eller bør indsendes igen.

Under gennemgang og i eventuelle bemærkninger til Miljøstyrelsen kan der være fokus på om basisanalysen og områdebeskrivelsen stemmer overens. Det burde de gøre.

Kap 3: Målsætninger

Målsætninger beskriver den retning, områdets naturtilstand bør udvikle sig i, hvis naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Målsætningerne rækker ud over den enkelte planperiode, og derfor skulle målsætningerne for hvert område ikke ændre sig meget mellem planperioderne.

Her kan det være relevant at sammenligne med den sidste planperiodes overordnede målsætning. Hvis målsætningen er ændret, kan det indikere flere ændringer i brugen af området

Overordnet målsætning

I punktform eller prosa-tekst beskrives den overordnede langsigtede målsætning for området.

Konkret målsætning

Naturtyper, habitatarter og fugle fra områdets udpegningsgrundlag er grupperet, og målsætning for hver enkelt gruppe er beskrevet her.

Modstridende naturinteresser

For at forbedre en naturtype, kan det være nødvendigt at forringe en anden naturtype. Her fremgår det, om man har prioriteret en type natur på bekostning af anden natur, eller hvor man skal være opmærksom på overlappende tiltag.

Under gennemgang og i eventuelle bemærkninger til Miljøstyrelsen bør der være fokus på:

Kap. 4: Indsatsprogram

Indsatsprogrammet er bindende og beskriver den overordnede indsats, som kommunernes Natura 2000-handleplaner skal basere sig på.

Det er derfor væsentligt, at de beskrevne indsatser giver mening i forhold til hvilken retning man gerne vil have naturtilstanden, da konkrete initiativer og aktioner for at imødegå dem kan forventes i Natura 2000-handleplanerne.

Generelle retningslinjer

Afsnittet har først en introduktion til indsatsprogrammet, som er ens for alle Natura 2000-planer. Dette kan med fordel læses for en bedre forståelse.

Områdespecifikke retningslinjer

I punktform er der beskrevet områdespecifikke retningslinjer. De er dannet ud fra basisanalysen og målsætningerne for naturtilstanden og viser, hvor handleplanerne skal lægge deres indsats. Derfor skal man her være opmærksom på, om indsatsprogrammet bakker målsætningerne op.

Relation til vandområdeplaner

Denne del er med for at understøtte en større samtænkning af Natura 2000-områder og økosystemer i naturområderne. Derfor henvises der til hvilket vandområdedistrikt området er en del af, og om området også er omfattet af havstrategien.

Ved gennemgang og i eventuelle bemærkninger til Miljøstyrelsen bør der være fokus på om der bliver beskrevet indsatser, der påvirker jagten. Her er det især ord som jagt, forstyrrelse, udsætning og fodring, der er relevante.

I det overordnede fokus for områderne bliver der nævnt bekæmpelse af invasive arter. Det kan således være relevant at kommentere på mulighederne for regulering af invasive dyrearter, hvis de forekommer i dit lokale Natura 2000-område.        

Opsummering

Eventuelle bemærkninger til planerne kan fremsendes til Mikala Vildgaard senest mandag d. 2. maj 2022. Administrationen samler herefter svarene og sender bemærkninger samlet til Miljøstyrelsen. 

I forhold til bemærkninger ønskes:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mikala Vildgaard på mvi@jaegerne.dk eller 52 19 67 10