Maj orientering - DJ-strand
Kære strandjægernetværk
 
Selvom foråret har været halvkoldt, begynder langtidsprognosen at vise stabile tocifrede varmegrader.
Der sker rigtig meget ude i naturen netop nu. 
Der sker også meget bag skærmene til de virtuelle møder i jægerkredse og udvalg. 
 
HUSK, at hvis en lokal jagtforening ønsker at være med i netværket, skal de udpege en talsmand. Talsmanden skal kontakte mig med forening, mobil og e-mailadresse. 
 
Knæk & bræk 
 
John Friborg
____________________________________________________

Danmarks Jægerforbund

”STRANDJÆGERNETVÆRKET”

Maj orientering 2021

Udvalgsmøder og strategidebat. Mandag den 26. april var der møde i Strand- og havjagtudvalget, og onsdag den 5. maj var der møde i Trækvildtudvalget. Begge udvalg havde en bunden opgave i at give input til Danmarks Jægerforbunds fremtidige strategi, og det blev der brugt en del tid på. Udvalgenes strategi-input er ikke helt færdigbehandlet endnu. Hovedemnerne var mere politisk slagkraft hos DJ. Saglige argumenter for grundlaget for jagt, baseret på valide data fra nye fugletællinger m.v. Højere prioritering af den frie jagt på fiskeriterritoriet. I kan læse referatet fra Strand- og havjagtudvalget på DJ´s hjemmeside, og referatet fra Trækvildtudvalget kommer snarest samme sted.

Nyt ansigt på koordinatoren i kreds 3. Carsten Holm Clausen havde meddelt kreds 3, at han stopper som strand- og havjagtkoordinator i kredsen. Afløseren for Carsten blev Jakob Cittrup Dahl fra Randersegnen. Der skal lyde en stor tak til Carsten for et godt og seriøst samarbejde i udvalget, og vi kan trøste os med, at Carsten fortsætter som medlem af Trækvildtudvalget.

Husk at vælge en suppleant for koordinatoren. Som jeg skrev til jer sidste gang, så har Repræsentantskabet i 2020 vedtaget, at der kunne vælges/udpeges en suppleant for koordinatorerne i kredsene. Suppleanterne skal indtræde ved udvalgsmøder, hvor koordinatoren er forhindret i at møde. Set fra min post er det en rigtig god ting, og der er en væsentlig sidegevinst. Suppleanten kan være en sparringspartner i kreds koordinator arbejdet. Suppleanten kan også være en afløser på posten, der måske lige skal snuse til udvalgsarbejdet i Danmarks Jægerforbund først. Det er derfor vigtigt, at I som ”Strandjægernetværk” hjælper kredsen med at finde den helt rigtige strandjæger som suppleant for jeres koordinator.

Succes med vingefryserne. Som I sikkert ved, så blev der lavet et meget stort stykke arbejde for at gøre det nemmere at aflevere vinger til Vingeundersøgelsen. DCE, firmaer og lokale jægere sponserede frysere, som efter strandjægernes anvisninger blev sat op rundt omkring i landet. Nu har DCE opgjort vingeundersøgelsen for sæsonen 2020-21. Det blev en bragende succes med 19.185 indsendte vinger. Det er en stigning på over 10.000 fra sidste år. Jeg vedhæfter resultatet af Vingeundersøgelsen fra Thomas Kjær Christensen, DCE.

Edderfugletællingen og edderfugle vejningen. Begge projekter er Citizens Science, hvor strandjægerne er hovedaktører. Der er kommet rigtig mange fine resultater ind, og der bliver udfærdiget en endelig rapport for hver af projekterne. Arbejdet forventes færdigt i løbet af året, så I hører nærmere.

Havstrategiområder. Der er udpeget 12 strengt beskyttede områder i de danske farvande. Områderne ligger så langt fra land, at de ikke er aktuelle i jagtdebatten. Jagt er heller ikke omtalt i forhold til områderne. Der mangler stadig at blive udpeget 6 % af EU-kravet. Områderne er høring i øjeblikket, og DJ følger udviklingen nøje.

Spørgsmål om blishønsejagt. Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, sidder i en arbejdsgruppe om jagttider. Her er strandjægerne blevet kritiseret for at afholde store fællesjagter på blishøns. Ved jagterne blev der anvendt pramme og motorbåde, med meget store afskydningstal. Jeg husker, at der for flere år siden var en hed debat om store blishønsejagter i Sydøstdanmark.

Niels Søndergaard spørger jer i Strandjægernetværket, om der stadig foregår drivjagter, fællesjagter eller lignende store blishønsejagter i jeres område?

Jeg vil bede jer svare Niels eller mig snarest muligt, idet der skal gives et svar til arbejdsgruppen.

Afstand fra menige medlemmer til toppen af DJ. I jægerkredse bliver der ofte sagt, at der er alt for langt fra bund til top i Danmarks Jægerforbund. Som strandjæger kan jeg ikke genkende denne påstand. Med koordinatorsystemet og Strandjægernetværket er der meget kort afstand til toppen. Ifølge kommissoriet refererer koordinatoren til udvalgsformanden, der refererer direkte til HB. Netværket refererer til formanden, der refererer til Strand- og havjagtudvalget og til HB.

Et emne fra en lokalforening kan forelægges koordinatoren eller gå gennem netværket til Strand- og havjagtudvalget. Når det er behandlet der, kan det forelægges HB. Det kan næsten ikke blive kortere.

Knæk & bræk (med bukken, hornfiskene eller havørreden)

John Friborg
Formand DJ Strand- og havjagtudvalget og Strandjægernetværket