Indstilling om jagttiderne på plads
Vildtforvaltningsrådet har efter et langt forløb med indledende faglige udredninger i den faglige arbejdsgruppe til revision af jagttiderne i dag endelig slået de sidste søm i indstillingen til miljøminister Lea Wermelin.
Tekst: Morten Sinding-Jensen Der har været tale om en revision af jagttiderne med fokus på udvalgte ”opmærksomhedsarter” med kun få ændringer i forhold til de gældende jagttider. Helt konkret er Vildtforvaltningsrådet blevet enige om at indstille til ministeren, at:
  • Udvide jagttiden på canadagås i august i lighed med nugældende regler for grågås
  • Indskrænke jagtmulighederne for edderfugl med henblik på at mindske afskydningen. Reduktionen af nedlagte fugle vil ske ved, at jagten på edderfugl i de kommende to år stoppes i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget
  • Jagten på husmår indstilles for en toårig periode som følge af den betydelige usikkerhed om bestandens bæreevne. Det indebærer, at husmåren alene kan reguleres i medfør af bekendtgørelsen for skadevoldende vildt.
I forhold til hjortevildtet indstilles der ingen ændringer. Vi står uforstående over for, at de øvrige i vildtforvaltningsrådet ikke har villet ændre på jagttiderne for hjortevildtet, men har ville vente til arealkravet er indført. Vi havde gerne set, at de konkrete ønsker til jagttid på hind/då og kalv var blevet indfriet i år. Et godt eksempel er de bornholmske jægere, der længe har ønsket jagttid, bemærker jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og runder de ændrede jagttider af: - Trods ønsker fremsat af jægerforbundet har der ikke fra nogen af de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet været opbakning til at se på jagttid for yderligere arter, selv om DCE har vurderet, at en jagttid kunne være bæredygtig. Se hele nyheden om jagttiderne og mødet i Vildtforvaltningsrådet i dag på jægerforbundets hjemmeside.